Privacy

PRIVACY BELEID Insito – De Zwedenspecialist

Insito – De Zwedenspecialist, gevestigd te Langedijk 23, 7958 PJ Koekange, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens
Insito – De Zwedenspecialist verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt in het kader van de gevraagde dienstverlening.
Het betreft de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (wanneer er sprake is van facturering)

Overige gegevens die worden verwerkt zijn afhankelijk van de afgesproken dienstverlening:
– Opdrachtbevestiging dienstverleningspakket
– Gegevens over het onroerend goed dat u hebt gevonden
– Formulier Zoekopdracht met uw woonwensen
– Documenten van nutsbedrijven en verzekeraars

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ons bedrijf en onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dezwedenspecialist.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Insito – De Zwedenspecialist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief Melding Nieuwe Objecten
– Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Insito – De Zwedenspecialist verwerkt ook persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals uw gedane betalingen ten behoeve van onze eigen belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Insito – De Zwedenspecialist kent geen besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Insito – De Zwedenspecialist) tussen zit. Insito – De Zwedenspecialist gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Office 365 (te weten Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
– Google Chrome voor internet
– FaceTime en Skype voor beeldcommunicatie met klanten
– Pinnacle 20.1 ten behoeve van uw filmimpressies
– Adobe Acrobate ten behoeve van lezen en converteren van PDF documenten

Bewaartermijn persoonsgegevens
Insito – De Zwedenspecialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de afgeproken werkzaamheden waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent normaalgesproken één jaar nadat het Dienstverleningspakket is beëindigd. Onze dienstverlening voorziet standaard in een After sales service van één jaar na aankoop of emigratiedatum. Na dit jaar worden uw gegevens uit ons archief verwijderd, vooropgesteld dat de dienstverlening daadwerkelijk is gestopt op dat moment.

Delen van persoonsgegevens met derden
Insito – De Zwedenspecialist verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Concreet betekent dit dat uw gegevens aan een Zweedse makelaar worden verstrekt zodra er een koopovereenkomst opgesteld moet worden. Deze geregistreerde makelaars hebben alle een branche privacy beleid dat exact aansluit bij ons eigen niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Insito – De Zwedenspecialist blijft overigens wettelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, etc.
Insito – De Zwedenspecialist gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Insito – De Zwedenspecialist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dezwedenspecialist.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen twee weken, op uw verzoek.

Tot slot
Insito – De Zwedenspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dezwedenspecialist.nl

Insito – De Zwedenspecialist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
Insito – De Zwedenspecialist
Langedijk 23
7958 PJ Koekange
E: info@dezwedenspecialist.nl
T: +31 651 816 009
W: https://www.insito.nl

Functionaris Gegevensbescherming:
Eddy van Tolie
Te bereiken via vantolie@insito.nl

Compare listings

Vergelijken